INHOUD PAGINA  
     
  
 
     
  
THEMA PAGINA'S  
     

www.vonscheven.net

De Krach van 30 augustus 1995

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Redaktioneel

Hoe staat het met uw mis-
sion statement? neemt u
dagelijks een risico, hetzij
op uw werk, hetzij thuis?
Het stellen van een goede
vraag is moeilijker dan het
geven van een goed ant-
woord, dat blijkt uit veel
examens en enquetes.
Om die reden zoekt De
Krach de uitdaging niet in
antwoorden, want het moge
inmiddels duidelijk zijn dat
niemand op antwoorden zit te wachten..

De koers van het mssion
statement daalt, nadert
misschien een historisch
dieptepunt. Ht moment
dus om te investeren.
Daarom hebben wij Hans
Jonker gevraagd en bereid
gevonden om op typerende
wijze een mission refresh-
ment te verzorgen.
De centerfold van deze
maand (nee nee, gn skin
flicks
) laat zien dat alles
aankomt op karakter.

En karakter, dat ontbreekt
er niet aan bij de Krach!

 
Algemeen klasse-
ment

Het klassement op 30 au-
gustus 1995:

1 Hans Wielaart
   Fl. 11.461,91
2 Miriam Roeloffzen
   Fl. 11.350,80
3 Henk Schippers
   Fl. 11.261,97
4 Gerard van de Ende
   Fl. 11.113,38
5 Roeleke Uildriks
   Fl. 10.955,06
6 Bertus kelder
   Fl. 10.925,00
7 Jan van Huyzen
   Fl. 10.899,70
8 Henk Engbersen
    Fl. 10.887,65
9 Edward Hoonhoud
   Fl. 10.885,41
10Ans de Jonge
   Fl. 10.859,05
79 en laatste
     Dick Dresen
     Fl. 9312,31

De volledige, meest actuele
lijst hangt op het medede-
lingenbord op de tweede
etage in het hoofdgebouw.

 
Thuisbuis

Nieuwsgierig bekeek een
redacteur van de Krach de
thuisbuis. Hieronder een
selectie van het belangrijk-
ste nieuws.

ALG.BEDRIJFS INFO

Laatste wijziging: 17,25,
49 en 72

Pag. 17: Vacatures

- manusje van alles; oplei-
  ding minstens H.B.O.
- enqueteurs; opleiding
  niet van toepassing
- uitzendkrachten gevraagd
  voor alle afdelingen
- dit jaar is er weer geen
  behoefte aan vakantie-
  werkers

Pag.25: Handdoeken
Wie heeft er n of meer
Levob Dutch-Open hand-
doeken gevonden? Melden
bij 033-666666.

Pag. 49: Tropenkolderrooster
Op niet warme zomerdagen
is het tropenkolderrooster
van toepassing. In verband
hiermee zelf koffie en thee
halen in het sloopgebouw.

 

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Thuisbuis
(vervolg)

Pag. 72: Geslaagden
I.Banus, cursus weight
Watchers module 1

Van harte proficiat!

SOEP VAN DE DAG
Over het restant van de
soep van gisteren (vermicel-
lisoep) is een kip gevlogen,
daarom vandaag verse kip
pesoep

MEDEDELINGEN OR
Binnenkort komen wij al
met de notulen van onze
vergadering van medio ja-
nuari '95. In verband met
onze geheimhoudingsplicht
zal daarin niets van belang
vermeld worden.

NIEUWBOUW
In verband met de vakantie
ligt de nieuwbouw van
mainframeprogrammatuur
op dit moment achter op
schema. recente foto's van
vakantievierende bouwers
liggen ter inzage bij de
ma(n)quette in de hal.
 
Beurs Belicht

Door Hans (Z)Onderling
Als hoofd Ontspannende
Zaken surfde ik laatst over
't Internet, toen ik in con-
tact kwam met de bekende
broer van Boudewijn Bch.
Misschien kon deze succes-
volle exploitant van 06-lij-
nen me wat meer vertellen
over de koopwaardigheid
van het aandeel KPN.
"Hans, jongen, KPN wordt
het HELEMAAL! Nu
verdienen ze al goudgeld
met mijn 06-lijnen, maar
straks stroomt het geld bij
KPN binnen, allemaal
dankzij Internet."Met ver-
bazing las ik dit op mijn
beeldscherm en ik typte in:
"Er zit toch bijna niemand
op Internet?"". "Hans, aller-
eerst heb je de mensen die
interessant willen overko-
men; de yups, de quasie-
intelectuelen en de freaks
die op het net zitten. Dan
krijg je het fenomeen dat
ieder beetje bedrijf een ei-
gen 'site'wil hebben. Zo
zijn bijvoorbeeld de verzeke-
raars Levob en Ohra allebei
als eerste op het net aanwe-
 
zig, en straks volgen OV-
erige banken en verzeke-
raars. Na deze bedrijven
krijg je allemaal info-sites
en het eindigt bij mijn spe-
cialiteit: Fun, m.a.w.:Por-
no."Geschokt las ik deze
tekst van de heer Bch en
ik zond terug: "Wordt Het
Net in de toekomst alleen
gebruikt voor P..?" "Nou
nee Hans, de datanetten
van de KPN worden straks
ook gebruikt voor compu-
ternetwerken. Kijk, nu heb-
ben veel westerse bedrijven
nog allemaal dure program-
meurs ensysteembeheerders
rondlopen, maar straks la-
ten ze dat voor een schijntje
ontwikkelen in landen als
Hongarije of India, die dat
vervolgens via modems
terugzenden naar Europa,
allemaal via de datalijnen
van KPN. En daar blijft het
niet bij, want"*#4 GATE-
WAY NOT POLLING
SESSION....(??????)
CONNECTION LOST.
Meteen de helpdesk gebeld,
maar die zei: "de verbin-
ding KomPas morgen weer
in orde". Ach dacht ik, laat
ik mijn effectenmakelaar
maar eens faxen....


 

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Een vrouwengesprek

Rie Poorter (van BN&Z)
vs. Ineke Banus

(op lokatie op een golf-
cours)


Ineke, wat ben jij afgevallen,
gefeliciteerd!

Weet je, dankzij BN&Z is
me dit gelukt!

Vertel eens...
Nou, de trainingsessies sti-
muleerden de directie om
een voorbeeld te stellen van
een verandering op het per-
soonlijke vlak.

En Harm en jij gingen lij-
nen?
(proest het uit) Harm vond
een minder fors figuur een
inbreuk op zijn comfort zo-
ne. Nee, Harm probeerde
(...) het roken te laten.

Jij hebt de weddenschap ge-
wonnen?
(straalt met rode koontjes)
Ja, zoals ze bij ons in Hier-
den zeggen: wat ik in mien
kop heb zitt'n, heb ik niet
in mien kont!
 
Ik ben al aardig afgevallen, vind je niet?
Zijn de Levobmannen bang
voor je?

Nou ze hebben hun
gebruiksaanwijzing, en
meestal weet ik die wel te
vinden.

Bij Aegon was je Manager
van het jaar, heb jij nog
uitdagingen bij Levob?

Ach, ik ben een intutief
mens. Ik zou wel graag bo-
ven Harm willen eindigen
in de poule.

Ik bedoel op het werk.
O zeker, het wordt tijd voor
meer menselijke aandacht,
middels een goede enquete
bijvoorbeeld. Maar daar zijn
jullie toch goed in?
De krach-meting
door Hans Jonker

"Dames & Heren, de redac-
tie van dit aardige blaadje
heeft mij verzocht iets te
vertellen over ons nieuwe
produkt de Levob Beleg-
gingspoule. Ik heb dan ook
drie mededelingen (con-
creet!)


De totale produktie gaat
fn-ts-tisch. De doelstel-
ling van dit jaar - en die was
als altijd te hoog voor onze
begrippen - is nu al ruim-
schoots gehaald,waarmeeik
u van harte wil feliciteren!
(compliment!)

Helaas gaat niet alles zo
geweldig. de redactie, zo
heeft de leiding geconsta-
teerd, blijft 4,69% achter
bij het gemiddelde..(kracht
van de stilte!)


Ik doe niet mee, ik heb er
geen verstand van (discon-
toclausule???). U ook niet?
Bel de pijplijn, nummer 06-
4316 (CATA!)

Dames & Heren, bedankt!
 

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Krachement

De oplettende beleggers
onder het Krachvolk zal het
niet ontgaan zijn: het gaat
slecht met de Krach. Onze
positie wordt ondermijnd.

Wij hebben u wel door,
maar pas op! Enkelen heb-
ben het reeds geprobeerd,
maar zij zijn door het Oor-
deel Krach's gestraft.
De heer Ron Versteeg heeft
willen laten zien waartoe
in staat bent; expres vrese-
lijk switchen en vervolgens
dreigen met krachmoord.
Schuldgevoelens knaagden
aan ons, slapeloze nachten,
maar wat vrselijk laag om
vervolgens weer n voor
n de Krach-redactie te
willen inhalen. Dick Dre-
sen, small brother, we're
watching you.
Koplopers switchen naar de
meest idiote fondsen en
steken hun tong uit, direc-
tieleden willen infiltreren in
de Krachredactie...

Heren en vrouwen beleg-
gers, geen geintjes!!!
U bent gewaarschuwd...
Drommelsch

Duizend doden
En winnaar

Krakende hersenen
Rood doorlopen ogen
Aan het eind
Climax
Het spel is over


Krachpatser

Het zal iedereen opgevallen
zijn dat Beursengel Bob
zijn werk fantastisch doet.
Harm Blaak kan zich ver-
oorloven languit achterover
te zitten (what's new), ter
wijl Beursengel Bob zorgt
voor een gestage stijging in
het klassement. Voor de
cijfer-neu..roten: in n
maand van pos.37 naar
16. Applaus (voor Bob)

Ingezonden

De hardnekkige berichten
dat Dick Dresen het beleg-
gingsbeleid van Levob zou
gaan uitstippelen willen wij
via deze weg omtkrachten.
De directie
Krachtermen

Levob onderscheidt zich
door de mensen die er werk-
ten.
mission refreshment

"Verlies neem je, winst
pak(t) je."
Guus von scheven

"Onthouding leidt niet au-
tomatisch tot financile
successen en de afkeer van
gokken en speculeren
maakt het betreurde lust-
verlies niet zomaar onge-
daan.
Safe, aug/sep'95

Uitsmijter

Random walk: De kans dat
een koers stijgt of daalt is
iedere dag weer 50%.
 
Colofon
De Krach is een onafhankelijke uitgave onder redaktie van Willem van den Broek, Guus von Scheven en Peter Tolen. Rie Poorter kon meewerken dankzij de genereuze toestemming van BN&Z te Houten. PR verzorgt door Bernard Brouwer. Elke overeenkomst met bestaande mensen, teksten en instituten is volledig te danken aan het creatieve vermogen van de lezer.
De waarde van Krach-artikelen kan fluctueren. In het verleden gebleken waarheden vormen geen garantie voor de toekomst...

Vorige Krach

Volgende Krach

 
     
Inhoud Pagina
Bladzijde 1
Bladzijde 2
Bladzijde 3
Bladzijde 4
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Thema pagina's

Krachs van 1995

Krach van 14 juni 1995
Krach van 30 juni 1995
Krach van 31 juli 1995
Krach van 30 aug.1995
Krach van 27 sept. 1995
Krach van 31 okt. 1995
Krach van 29 nov.1995

Krachs van 1996

Krach van 1 maart 1996
Krach van 29 maart 1996
Krach van 29 april 1996
Krach van 31 mei 1996 
De Ravage
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Valid HTML 4.01!