INHOUD PAGINA  
     
  
 
     
  
THEMA PAGINA'S  
     

www.vonscheven.net

De Krach van 29 november 1995

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Redaktioneel

Goed nieuws: volgend jaar
zal er weer een beleggings-
poule georganiseerd worden,
anders en nog spannender...
Het fijne kunnen we nog
niet verklappen, maar er zal
sprake zijn van een ruimere
keuze en er zullen tussen-
tijdse prijzen te winnen
zijn.

Nog meer goed nieuws: op
vrijdag 12 januari zal de
feestelijke prijsuitreiking
vanaf drie uur plaatsvinden
in het bedrijfsrestaurant,
waar onder het genot van
een hapje en een drankje de
apotheose van de Levob
Beleggingspoule '95 zal
plaatsvinden.

Behalve het uitkeren van de
geldprijzen zal ook de trek-
king plaatsvinden van de
winnaars van een dagje Am-
sterdamse Effectenbeurs!
Alle deelnemers zijn van
harte uitgenodigd hierbij
aanwezig te zijn en wat ons
betreft hoeft er niet te wor-
den uitgeklokt!
Algemeen klasse-
ment

Het klassement op 29
november 1995:

1 Marion van der Linden
   Fl. 12.572,63
2 Erik van Nieuwenhui-
   zen
   Fl. 12.439,28
3 Henk van Oorspronk
   Fl. 12.264,74
4 Wim Lems
   Fl. 12.073,11
5 Bertus Kelder
   Fl. 12.057,93
6 Wim Dubbeld
   Fl. 12.005,97
7 Jan de Groot
   Fl. 11.944,83
8 Harm Blaak
    Fl. 11.787,53
9 Henk Smink
   Fl. 11.778,70
10Bianca Napjus
   Fl. 11.707,65
81 en laatste
     Jeroen Meijers
     Fl. 7.946,23

De volledige, meest actuele
lijst hangt op het medede-
lingenbord op de tweede
etage in het hoofdgebouw.

 
De Kroeggenoten

De lucht hangt vol met een
goedkope sigarenwalm, het
is vrijdagmiddag, de kroeg is
halfleeg, de meeste glazen
ook. Ze zitten gedrieën bij
elkaar, apatisch, rokend,
drinkend. Holle ogen,een
verdwaasde blik.
Als ze wat zeggen gaat het
over Philips. Daar hebben
ze op gegokt, daar hebben
ze op verloren. Hans, Ge-
rard en Jan, inmiddels be-
roemdheden, ex-nummers-
één, en ze zijn er nog altijd
niet aan gewend.
Ze volgden de berichten, ge-
loofden in Timmer, hadden
vertrouwen in de analisten.
Ze hebben het over Erik,
die ze tippen als
eindoverwinnaar. Op het
moment dat zij het diepst
in de stront zaten, switchte
hij naar hún fonds. En nu
swingt hij naar de top.
Ze nemen er nog één, op
een voltooid verleden tijd.
Toppers van toen. Vergane
glorie. De losers.

How low can you go?
 

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Bedrijfsstijl

Ook thuis hanteer ik mijn
bedrijfsstijl:
koffiedrinken, post doorne-
men, weer koffiedrinken,
naar het scherm turen en
slapen.

Kolomdekking

Voor de kolomnist is het
soms een probleem om een
kolom vol te krijgen.
Hieronder wat tips om de
kolom gevuld te krijgen:
Een goed hulpmiddel om
een kolom te vullen is het
gebruik van herhalingen.
Met behulp van herhalin-
gen? Inderdaad: met behulp
van herhalingen.
Herhaal de herhalingen zo
vaak als nodig.
GEBRUIK OOK
HOOFDLETTERS, DAT
VULT AARDIG, DAT
TREKT DE AANDACHT
EN STAAT ZON-
DERMEER INTERES-
SANT.
HELAAS,HELAAS,
HELAAS, DEZE KO-
LOM IS AL WEER
VOL.
Beurs Belicht

De heer F.A.M., rentenie-
rend ex-verzekeraar te V.,
blijft van zich afbijten. On-
langs spuwde hij zijn gal
over alles wat te maken
heeft met de verzekeraar die
zijn portefeuille heeft over-
genomen.
In een vertrouwelijke brief,
die via via bij de redaktie
terechtkwam, geeft hij on-
gezouten zijn mening die
ons ongepast voorkomt.
Zijn opmerkingen over Ro-
damco geven wij huier omge-
werkt als verkoopadvies.

Rodamco
Ondanks een tripple A-ra-
ting en een intrensieke waar-
de van Fl.50,93 blijft de
koers van het ontroerend
goed fonds Rodamco nu al
weken hangen rond de
Fl.44,--.
Sommige particuliere beleg-
gers denken dan ook dat het
fonds ondergewaardeerd is,
maar dat is niet het geval.
Rodamco voert op dit mo-
ment een verkeerd beleg-
gingsbeleid. Rodamco inves-
teerd namelijk voornamelijk
 
in winkel en gebouwen-
complexen op zogeheten
A1-lokaties.
De trent in onroerend goed
is echter dat winkels en be-
drijven steeds meer naar de
rand van de stad trekken of
zich vestigen in kleinere
plaatsen. Kon men vroeger
als bedrijf echt niet voor de
dag komen met een hoofd-
vestiging in kleine steden
als bijvoorbeeld Veldhoven,
Oldenzaal of Leusden, te-
genwoordig verhuizen zelfs
gerenommeerde bedrijven
naar dit soort afgelegen ge-
huchten.
Een andere trent is dat klei-
ne bedrijven door grotere
worden overgenomen. In
die gevallen komt het
hoofdkantoor meestal wel
op een A1-lokatie.
Maar meestal zal de be-
staande capaciteit van de
overnemende partij groot
genoeg zijn en door sa-
neringen zal de behoefte
aan kantoorruimte eerder
afnemen dan toenemen.
Naar mijn mening zal de
koers van het aandeel Ro-
damco eind 1996 rond de
Fl.25,-- liggen.

 


 

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Een beurs gesprek

Rie Poorter (van BN&Z)
vs. Bert, onze hoogvlie-
ger

(op lokatie bij Levob)


Bert, de nieuwe koers blijkt
nog geen succes...

Nee, ik had er meer van
verwacht.

Het is al met al wel een tu-
multueus jaar...

Nou, inderdaad, van de top
van enkele maanden terug
is weinig meer over, er val-
len er steeds meer af. Maar
ik geloof wel dat iedereen
ervan geniet.

Blijven de verliezers ver-
liezers?

Verliezen is leven, zo las ik
in de eerste Krach. Waar ik
vooral van genier is de af-
straffing van zelfingeno-
menheid.

Laat ons eens evalueren, toen
je begon was je een grijze
mus...

Ja, terwijl ik toch het idee
had uiterst gewaagde dingen
te doen, maar het werd niet
direct beloond.

Totdat het roofdier in je ont-
waakte?

Vanaf toen was mijn ster
rijzende. Ik heb mij echter
vergaloppeerd.

In die hectische dagen heb je
een foute keuze gemaakt?

Ach, een keuze waar meer
mensen in geloofden.
Onafhankelijk van elkaar
gingen we geloven in de
mooie woorden van zoge-
naamde experts.
We zijn dan ook SAMEN
ten onder gegaan.

Jij blijft geloven in je plan van
aanpak?

Zeker, Je moet de jou toe-
vertrouwde talenten niet
versnipperen, het komt ech-
ter op de timing aan. De
keuzes van mij hadden veel
op kunnen leveren: Emer-
ging Market, Pacific en
Philips zijn op zich fondsen
die behoorlijk in beweging
kunnen zijn.

Bert Valk, bedank voor je
toelichting.

Graag gedaan.
 
De Krach-meting

Okee, het moest ervan ko-
men, de vrouwen tegen de
mannen:

ruim 33% van de deelne-
mers is van het vrouwelijk
geslacht.

van de top 10 is 20% van
het vrouwelijk geslacht.

van de top 20 is 25% van
het vrouwelijk geslacht

van de laatset 20 is 30%
van het vrouwelijk geslacht

van de switchers is 20%
uitgevoerd door vrouwelijke
deelnemers

de gemiddelde PI is
104,77, de gemiddelde PI
van de vrouwelijke deelne-
mers is 105,90

van de directie scoort Harm
117,88 en Ineke 115,22

de huidihge nummer 1 is een
vrouw en de huidge num-
mer laatst een man!

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Bedrijfskleding

Nu er orde en eenheid
wordt nagestreefd in al onze
correspondentie is het tijd
om de tweede fase van de
nieuwe huisstijl te presente-
ren: de bedrijfskleding.
Een projectgroep van divers
pluimage heeft in enkele
uren tijd een Plan van Aan-
pak gemaakt, dat nu door
de O.R. wordt bestudeerd.
Het laat zich aanzien dat
eind'96 verder gegaan kan worden.
In het kort: de projectgroep
schetst eerst de huidige si-
tuatie en komt tot de con-
clusie dat we er niet uitzien.
Representief is slechts een
enkeling, het overgrote deel
is casual, shabby of draagt
de verkeerde pakken van 2
voor de prijs van 1.
Het advies voor de bedrijfs-
kleidng ligt helaas onder
embargo, maar een ondeu-
gende O.R.-man wist ons te
vertellen dat het hoekje (in
goud, roze of groen) een
prominente plaats inneemt
en dat de huisstijl neit be-
perkt blijft tot de bovenkle-
ding!
SAMENspraakjes

"Alweer een OV-jaarkaart
niet verlengd."
"Z'n krediet was op."

"Vijvenzestig?"
"Zeker nieuwe spelling."

"Leo gelezen?"
"Is die nog niet ontslagen?"

"Fijn hè, weer honderd gul-
den voor Sinterklaas!"
"Voor Santaclaus zul je be-
doelen!"

"Niet alle benoemingen zijn
benoemingen."
"Hoezo?"
"Er zijn ook niet-benoe-
mingen."

"Nieuw organogram heb-
ben?"
"Nee, wacht nog maar even,
je weet nooit."

"Toch is het een mooi be-
drijf!"
"Een moordbedrijf!"

"Is dit de laatste Krach?"
"Niets is zeker!"
Krachtermen

In principe is iedere mede-
werker interim

Als je goed om je heen kijkt
vind je altijd wel iets dat
niet deugt.
Joost Zwagernman, Gimmick!

Employee Benefits or
Employee deficits,
that's the question.

Schiet Nouwens op met de
automatisering?

Uitsmijter

Volgend jaar de ultieme
keuze: kerstpakket A
(VVV-bon), B (boeken-
bon), C (CD-bon) of D
(Fl.75 contant) en dan is
iedereen tevreden!
 
Colofon
De Krach is een onafhankelijke uitgave onder redaktie van Willem van den Broek, Guus von Scheven en Peter Tolen. Rie Poorter kon meewerken dankzij de genereuze toestemming van BN&Z te Houten. PR verzorgt door Bernard Brouwer. Elke overeenkomst met bestaande mensen, teksten en instituten is volledig te danken aan het creatieve vermogen van de lezer.
De waarde van Krach-artikelen kan fluctueren. In het verleden gebleken waarheden vormen geen garantie voor de toekomst...

Vorige Krach

Volgende Krach

 
     
Inhoud Pagina
Bladzijde 1
Bladzijde 2
Bladzijde 3
Bladzijde 4
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Thema pagina's

Krachs van 1995

Krach van 14 juni 1995
Krach van 30 juni 1995
Krach van 31 juli 1995
Krach van 30 aug.1995
Krach van 27 sept. 1995
Krach van 31 okt. 1995
Krach van 29 nov.1995

Krachs van 1996

Krach van 1 maart 1996
Krach van 29 maart 1996
Krach van 29 april 1996
Krach van 31 mei 1996 
De Ravage
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Valid HTML 4.01!