INHOUD PAGINA  
     
  
 
     
  
THEMA PAGINA'S  
     

www.vonscheven.net

De Krach van 29 maart 1996

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Redaktioneel

Levob gaat zich onderschei-
den als Sportclub Levob,
met de divisies wielrennen
en voetbal. Of is het alleen
maar een gevoel. Het zijn
vragen die ons allen bezog-
houden.

Wij constateren een
verzadiging van de term SA-
MEN. De teambuilder Van
Gaal heeft als uitdrager van
de sterke teamgeest deze
verzadiging in de gaten en
over weten te dragen op
Levob.

Zo werd he heuglijke
nieuws dat we een zaterdag-
ochtend gaan uitpakken
verpakt met de term met z'n
allen, een joviale variant van
SAMEN die onmiddelijk
werd overgenomen in de
jongste SAMENspraak.

Hulde voor deze alerte fris-
heid!
Algemeen klasse-
ment

Het klassement op 29 maart
1996:

1 Bernard Brouwer
   Fl. 12.602,36
2 Marjan van de Wetering
   Fl. 12.545,20
3 Harm Blaak
   Fl. 12.545,20
4 Arno van de Engel
   Fl. 12.052,77
5 Edwin Knopert
   Fl. 11.938,69
6 Bertus Kelder
   Fl. 11.799,26
7 Jan van Huyzen
   Fl. 11.717,94
8 Afdeling Boekhouding
    Fl. 11.691,90
9 Anis spamena
    Fl. 11.654,72
10Jan-Willem van
    Barneveld
   Fl. 10.891,88
105 en laatste
     Gerard van der Ende
     Fl. 308,00

De volledige, meest actuele
lijst hangt op het medede-
lingenbord op de tweede
etage in het hoofdgebouw.

 
Maandklassement
maart

Het klassement op
29 maart 1996:

1 Berthus Kelder
   15,9382%
2 Kitty van Zijl
    12,4492%
3 Jeanette Domie
    12,3571%
4 Edwin Knoppert
    12,3443%
5  Fabiënne Kramer
    11,8517%
6  Jan de Groot
    11,7559%
7  Harm Blaak
    11,7169%
8  Jan-Willem van
     Barneveld
    11,4107%
9  Arno van den Engel
    11,4014%
10 Harm Stobbe
     10,4623%
105 en laatste Erik van
      Nieuwenhuijzen
     -87,0263%

Voor de maand april geldt
als eerste dag maandag
1 april en als laatste dag
maandag 29 april

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

De Levob-Chip-
Knip

We hebben nog bijna twee
maanden te gaan voor we
met z'n allen het kantoor
van de toekomst in Leusden
in gebruik kunnen nemen.
"Hoe staat het er eigenlijk
voor?" is de vraag die ons
vaak wordt gesteld. Bij ons
in de Krach wordt een tipje
van de sluier opgelicht...
Ieder personeelslid krijgt
een Levob-Chip-Knip.
Met deze Knip kunt u het
gebouw binnenkomen,
vindt de tijdregistratie
plaats (indien uw gespaarde
tijd minimaal 10 uur be-
draagt wordt dit omgezet in
10 Bonus Air Miles) en
kunt u gratis koffie en thee
(geen softdrugs) bij de ge-
zellige coffee-corners ver-
krijgen.
Bovendien kunt u bij de
OV-accu uw Knip opladen
indien uw saldo toereikend
is. Met de Knip betaalt u
eenvoudig de lunch in het
bedrijfsrestaurant of bij het
naburige Van der Valk.
Binnenkort ontvangt u uw
handige Levob-Chip-Knip.

 
Hoekman's beurs

Fokker
Het faillisement van Fok-
ker is voor de organisatie
van de Beleggingspoule re-
den geweest om switches
naar Fokker uit te sluiten.
Deelnemers die nog aande-
len Fokker hebben kunnen
deze op elk gewenst mo-
ment verkopen tegen de
laatst bekende openings-
koers.

De brug
Een gangbare uitdrukking
op de beurs luidt: een brug
wordt in drieën genomen.
Koersen ondervinden vaak
weerstand om een bepaalde
waarde te overschrijden,
bijvoorbeeld Fl.100,00.
Eenmaal net boven zo'n
grens vindt er vaak
winstneming plaats waar-
door de koers weer onder de
grens zakt.
Mijjn adviesluidt: switch
niet te snel na het nemen
van zo'n grens. Is de barri-
ére na twee mislukte pogin-
gen genomen dan is de
koers meestal niet meer te
houden.

 
De tien toppers van maart:
1 De Telegraaf
2 Getronics
3 Hunter-Douglas
4 Randstad Holding
5 Nutricia VB
6 Océ van de Grinten
7 Begemann Groep
8 Internatio-Muller
9 Ahrend
10 Koninklijke Ahold

Joop's verkoop-(e)en-hoop-
advies:

Heineken, vorige maand
door mij aanbevolen, heeft
nu de top bereikt. Verkoop
Heineken (maar ook
Grolsch) en wacht op de
eerste warme meidagen om
weer terug te kopen.

Joop's aankoopspreuk van de maand:
Zit uw ondergoed vol
gaten, koop onverwijld
Koninklijke Ten cate.

Vakhumor:
Hoge ovens vangen veel
wind. 

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Een beurs gesprek

Rie Poorter tafelt met
Gert Koevoets (de huidi-
ge #103) in Chez René)


Gert, hoe komt een bijna
cliché-brugermannetje als jij
er in vredesnaam toe om zich
te laten verleiden tot een
100%-keuze voor Fokker?

(trekt nadenkend wat
pruilerig met zijn mond
voordat hij antwoordt)
Nou ik al bondig aange-
ven hoe deze keuze tot
stand kwam, ik heb eerst
een korte analyse gemaakt
van de mogelijkheden bin-
nen het spel, daarna heb ik
een plan van aanpak ge-
schreven dat vanwege de
omvang voor niemand te
lezen is, ook voor mij niet;
na de formele opdracht van
de organisatoren om tot een
keuze te komen heb ik een
uitgebreide analyse gemaakt
hetgeen conform de project-
theorie leidde tot een pro-
jectplan waarin een cluste-
ring van de problemen uit-
mondde in een samenvoe-
ging van oplossingen tijdens
de ultieme releasevorm.
(Ik heb inmiddels mijn bord
leeg, maar Ger laat geen
onderbreking toe)
Helaas dreigde ik de afge-
sproken planning niet te
halen, waardoor ik gedwon-
gen werd de oplevering van
mijn keuze zonder
gebruikers- of acceptatietest
te verspoedigen, waarbij
mijn analytisch vermogen
werd verblind door de verlei-
ding van een mooie
Fokker-button die ik één
dag met trots he gedragen
èn de hoop dat Fokker zou
blijven voortbestaan; daarna
donderde mijn systeem in
elkaar.
Door de tijdsdruk is er voor
het beheer van mijn
beleggingsportefeuille geen
analyse gemaakt zodat ik
geen idee had welke stra-
tegie ik toe zou kunnen
passen om de schade enigs-
zins te beperken, tot grote
hilariteit van mijn collega's
sta ik kansloos voor een
prijs, maar misschien vind
ik nog tijd voor een plan
van aanpak voor de
november- of december-
prijs!


 
Krachtige analyse

Dossier: M. v.d.W.

Als een connaisseur loopt
ze door het gebouw, de
gesprekken die ze voert
gaan over beleggen, over
hoe goed ze het doet, hoe
graag ze in ieder geval één
dag nummer één wil zijn.
Ze werkt part-time, en als
ze thuis de boel doet heeft
ze Teletext aan, de beurspa-
gina's.
Als haar fondsen meer dan
gemiddeld presenteren belt ze
haar collega's, om het fijne
nieuws te brengen.
Haar vreugde wil ze delen,
maar ze ziet niet hoe haar
collega's bidden & smeken
om De Val, om verlost te
zijn van haar walgelijk ge-
lijk.
Zij lijdt aan de Ziekte van
Blasskaak, een psychische
aandoening die al veel top-
pers te gronde heeft
gericht.
Laat ons bidden & smeken,
want De Val is de enige re-
medie.

Uw welwillende zieleknijper

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Krachtisch inzicht

Mannûh, luistert. we heb-
ben vanavond een belangrijke
pot. We kenne geen mis-
stappen gebruike. Sta
scherp in de aanval, want
voordat je het weet ben je
buitendienst, eh, ik bedoel
buitenspel mannûh. Van
iedere gecreërde kans wil ik
minstens 93% in het doel
zien verdwijne. Met 92%
nemen de supporters geen
genoegen. Let goed op bij
de corners, want daar kan
het wel eens heel erg druk
zijn, nu de koffie en thee
gratis is.
En, mannûh, denk erom
dat we blijve lope, de vorige
wedstrijd leek wel een partij-
tje rolstoelbasketbal. Laat
de bal het werk doen, we
zijn immers een team met
(spier)ballen. Doe geen con-
cessie en speel het 1 op 1,
maar let op blessures, die 3
airmiles hebben we hard
nodig.

En Patrick, voor jou weet
ik nog een bedrijf dat een
vacature heeft voor chauf-
feur.
Jippie ik heb een gouden handdruk!!
(in de ballon staat: "ik krijg een gouden handdruk")

SAMENspraakjes

"Het bowlen was toch niet
voor intriducé's?"
"Hoezo?"
"De Leo's hadden een hoek-
man meegenomen."

"We zijn al halverwege het
ideaal van Koning
Arthur..."
"Hoe weet je dat?"
"De saamhorigheid wordt
versterkt door presentatie in
halve cirkels!"

"Ook gelezen dat we vol-
gens Langley het nieuwe
kantoor in Leusden met z'n
allen
gaan bewonen?"
"Dat bedoel ik nou met
evanGaalisatie."

"Weer een vergadering?"
"Nee, weer een afscheids-
receptie"
Krachtermen

Als Ineke een toespraak
houdt, dan hebben we zeker
koud buffet.

Voor een hoogtepunt is een
goede voorbeurs nodig.

Nu wij een team en een
doel hebben, komt er in het
nieuwe gebouw zeker ook
een tribune bij.

Consumentenbond: "Jullie
fax is zo slecht leesbaar; er
zit ook altijd zo'n rare vouw
linksonder."

Teamlid: L.1 van de afde-
ling?

Teamleider: ???
 
Colofon
De Krach is een onafhankelijke uitgave onder redaktie van Willem van den Broek, en Peter Tolen. Rie Poorter en Joop Hoekman werken als free-lancers mee en worden daar rijkelijk voor beloond. PR verzorgt door Bernard Brouwer. Elke overeenkomst met bestaande mensen, teksten en instituten is volledig te danken aan het creatieve vermogen van de lezer.
De waarde van Krach-artikelen kan fluctueren. In het verleden gebleken waarheden vormen geen garantie voor de toekomst...

Vorige Krach

Volgende Krach

 
     
Inhoud Pagina
Bladzijde 1
Bladzijde 2
Bladzijde 3
Bladzijde 4
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Thema pagina's

Krachs van 1995

Krach van 14 juni 1995
Krach van 30 juni 1995
Krach van 31 juli 1995
Krach van 30 aug.1995
Krach van 27 sept. 1995
Krach van 31 okt. 1995
Krach van 29 nov.1995

Krachs van 1996

Krach van 1 maart 1996
Krach van 29 maart 1996
Krach van 29 april 1996
Krach van 31 mei 1996 
De Ravage
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Valid HTML 4.01!