INHOUD PAGINA  
     
  
 
     
  
THEMA PAGINA'S  
     

www.vonscheven.net

De Krach van 27 september 1995

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Redaktioneel

Met veel genoegen hebben
wij kennis genomen van de
eerste SAMENspraak.
Daarin kunt u onder andere
lezen dat een goede en
vooral open communicatie
van het allergrootste belang
is. de Krach zal als gebrui-
kelijk zorgdragen voor die
zaken die door de officiële
kanalen veronachtzaamd
worden (SAMENzwering?)
Zo miste u waarschijnlijk
projectgroep nummer 10:

10 Benoeming RvB
Reaktie De Krach, project-
leiders
Doel: Het selecteren van de
meest geschikte kandidaat
voor toetreding tot de Raad
van Bestuur.
Aanpak: Middels het Le-
vob Top-Managerspeltm
worden kandidaten (en
daarvoor komt iedereen in
aanmerking) op hun kwali-
teiten getest. deambitieuze
verliezers zullen door de
projectgroep Human
Resource Management wor-
den opgevangen.
Einddatum: 30-11-1995


 
Algemeen klasse-
ment

Het klassement op 27 sep-
tember 1995:

1 Hans Wielaart
   Fl. 12.205,90
2 Henk Schippers
   Fl. 11.896,68
3 Gerard van de Ende
   Fl. 11.810,20
4 Miriam Roeloffzen
   Fl. 11.797,19
5 Jan van Huyzen
   Fl. 11.696,84
6 Bertus kelder
   Fl. 11.408,85
7 Marion van de Linden
   Fl. 11.388,94
8 Edwin Knoppert
    Fl. 11.266,78
9 Jan de Groot
   Fl. 11.255,35
10Edward Hoonhoud
   Fl. 11.243,87
79 en laatste (nog steeds)
     Dick Dresen
     Fl. 9.133,67

De volledige, meest actuele
lijst hangt op het medede-
lingenbord op de tweede
etage in het hoofdgebouw.

 
Hrachtypen

In de Scientist van septem-
ber 1995 kwam De Krach
een colomn tegen van de
bekende Amerikaanse
psycholoog/filosoof Wayne
Dyer. een samenvatting.

People can be catagorized
by their way of living. The
following catagories can be
made (summarized version):

less loser: Think they are
on top of the world because
they are the top of some
list. For example: Gerard
van de Ende.

Lucky loser: People who
want to lose, because other-
wise they won't draw
enough attention from their
surroundings. For example:
E.K.H.

Substantial loser: People
who have got used to losing
during their lives. They go
with the flow. For example:
Jan van Huyzen.

Moderate loser: People who
own a nice house, a nice car

 

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

and a nice little barking dog
or annoying housecat, who
visit the birthday-parties of
the whole family and also
play along in some game:
For example:Bert Valk

Born loser: People who have
a natural talent for losing a
game. In life, they have
everything they want, but
they are pathetic in playing
games. For example: Wil-
lem van den Broek.

Brain damage loser: People
who have been involved in
some sort of accident. They
can't really help themselves.
These people must be ap-
proached with great cauti-
on, for they can become a
suicidal loser by a snap of
the finger. For example:
Jan de Groot.

Suicidal loser: The most
dangerous species of them
all. You can't recognize
them, but they're real sick.
Keep away from those pe-
ople because they never
want to die alone. For
example:Rankingss 1 to 79
(number 80 has proven not
to be one of them).
 
Beurs Belicht

Mediaconcern Levobia
maakte onlangs bekend
haar portefeuille periodie-
ken te koop aan te bieden.
Volens voorzitter Vluch-
tigheid passen de bladen
niet langer bij een Bedrijf
van de Toekomst, zoals Le-
vobia zich tegenwoordig
graag presenteert. Levobia
zal zich verder toeleggen op
moderne communicatie via
Internet. Tevens zal voor
enkele grote verzekeraars
het drukwerk van polissen
en voorwaarden verzorgd
worden.

Levobia is hard bezig met
een straffe herstructurering
van haar werkzaamheden.
Eerder reeds werden de ak-
tiviteiten in de muziekbran-
che stopgezet na miljoenen-
verliezen door de verbeten
sponsoring van het AJO.
Ook theaterprojecten als
Levobia bleken geldverslin-
ders zonder commercieel
succes.

Als uitgever van periodieken
stopte Levobia al eerser met
het ludieke Voor & na vij-
ven. Nu worden vier, vol-
gens Levobia economische
gezonde bladen te koop
aangeboden: Levobberichten
een animerend familieblad;
Pensioeninfo, ideaal uittrek-
selblad voor wie de fiscale
ontwikkelingen tegenwoor-
dig te hard gaan, SAMEN-
spraak
, het blad voor mo-
derne bedrijfsvoering en
tenslotte de Krach, de Fa-
beltjeskrant voor volwassen
Nederland.

Kandidaten voor overname
zijn De Telegraaf en PCM.
Binnen de redakties is grote
onenigheid ontstaan over de
koers van de periodieken.
Levobberichten en Pensioen-
info
pleiten voor De Tele-
graaf,
terwijl de integere
SAMENspraak en de Krach
vrezen voor de beruchte
Raad van Censuur van dit
concern.

Beursanalisten verwachten
een enorme koersval voor
het aandeel Telegraaf in-
dien Levobia op exclusieve
basis met De Telegraaf gaat
onderhandelen.
 


 

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Een beurs gesprek

Rie Poorter (van BN&Z)
vs. de redaktie

(samenvatting van een uit-
voerig gesprek naar aanlei-
ding van niets)


Wat is jullie het meest opge-
vallen na het verschijnen van
alweer 4 keer de Krach?

Peter: 'Een goede vraag,
nietwaar jongens?
Guus: 'Ja, inderdaad een
goede vraag. Een goede
vraag is de basis voor goede
communicatie, dacht ik zo.'
Peter: 'Goede communica-
tie is heel belangrijk, dat is
ons uitgangspunt.'
Willem: 'Wat dacht je van
een trainingsessie Leer
Goede Vragen Stellen?'

Gezien de reacties van diverse
kanten lijkt mij de communi-
catieve kracht van de Krach
wel bewezen, zijn jullie niet
geschrokken?

Guus: 'Er leeft toch nog
angst onder de lezer'.'
Willem: 'Vooral onder de
niet geabonneerde lezers.'
Peter: 'Angst voor de hu-
mor van de Krach.'
 
Wat vindt je in dit kader van
de volgende stelling:
het angstwekkende van het
gebruik van humor als wapen
is niet de humor maar het
gebruik van een wapen?

Peter: 'Leuke stelling, niet-
waar jongens?
Willem: 'Zelf verzonnen?'
Guus: 'De Krach gebruikt
humor niet als wapen maar
als kietelstok.'
Peter: 'Guus, je overtreft
jezelf. Zo is het inderdaad.
En er zijn nu eenmaal
mensen die niet gekieteld
willen worden.
Willem:'Bovendien, wat is
humor?'
Guus; 'Goede vraag, Wil-
lem, een heel goeie vraag!'
Peter: 'Dat geeft mij de ge-
legenheid om te wijzen op
de veranderende normen
van onze samenleving.'
Willem: 'Denk aan Monty
Python, denk aan Freek de
Jonge...'
Guus: 'Ja dat was vroeger humor voor de linkse intel-
lectueel...'
Willem: 'Guus, ooit een
rechtse intellectueel ont-
moet?'
Guus: 'en nu zit mijn oma
er zelfs om te lachen!
 
Mr. Rofiasco

U kent hem ongetwijfeld
met zijn quasi-nonchalante
houding, zijn oprechte maar
aangedikte onhandigheid,
zijn hartveroverende vertrou-
wen: Mr. Rofiasco.
Groots is zijn eeuwige hoop
in een verloren situatie,
bezielend is zijn enthousias-
me, zorgwekkend zijn vol-
harding in de ondergang.
Zijn met verve gebrachte
adviezen hebben zoveel
elementen van logica, dat
collega's hem blindelings
geloven en zich derhalve
storten in een gedeelde ma-
laise. Met een wanhopige
stop-loss-verkoop likken zij
hun wonden, terwijl de in-
spirator volhardt in zijn
gelijk.

Triest is bovendien de ach-
tergrond van zijn keuze: een
groot deel van de gelden
(geen spelletje maar echte
guldens) door hem met zui-
nigheid vergaard zitten in
dit ontroerend goede fonds:
Rodamco alias Rofiasco.

Guus, jongen,sterkte!

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Lieve MONO

Ik voel mij de laatste tijd
zeer EENZAAM. Dit komt
door het toverwoord SA-
MEN. Ik woon SAMEN,
we verdienen SAMEN,
doen SAMEN het huis-
houden en de boodschap-
pen, we koken SAMEN,
eten SAMEN, slapen SA-
MEN, vrijen SAMEN, ik
ben de helft van SAMEN.
Gelukkig had ik mijn werk.
Daar was ik een gewaar-
deerd individu, ging ik mijn
eigen gang, voerde opdrach-
ten naar tevredenheid uit,
was domweg gelukkig in
MIJN element. Nu moet
alles daar ineens ook SA-
MEN! Lieve Mono, ik word
gek, wat moet ik doen?
Einzelgänger

Lieve Einzelgänger, je hebt
de tijden tegen. Dan weer
staat het individu centraal,
dan weer de samenwerking.
Put moed uit het feit dat
Nobelprijzen toegekend
worden aan personen, niet
aan teams. Eén plus één is
vaker anderhalf dan drie!
Mono Loog
Krachdata

26 oktober:
cijfers derde kwartaal
Philips

2 november:
cijfers derde kwartaal
Akzo Nobel en
Koninklijke Olie

10 november:
cijfers derde kwartaal
Unilever en Aegon

23 november:
cijfers derde kwartaal
ING Groep

Gravo bravoure!

Met deze kreet verwelko-
men wij jeroen Meijers als
80ste deelnemer aan de
Levob Beleggingspoule '95.
Gestimuleerd door het
oeverloze gezwets van zijn
directe collega's wil Jeroen
laten zien hoe het moet,
niet om direct in de prijzen
te vallen (hij begon met
9208, nu 9186), maar wel
om zoveel mogelijk deelne-
mers voorbij te streven!
Krachtermen

De toekomst van onze
automatisering is een duur
data proces

Aandelen zijn als lucifers,
wie ze het laatst vasthoudt,
brandt zijn vingers.
Beurswijsheid

Veel plannen mislukken
doordat ze uitgevoerd wo-
den.
Harrie Jekkers

SAMEN: Strategische
Aanpak Marktgerichtheid &
Efficiency: Norbart

SAMENspraak
"Ze maken tegenwoordig
iedereen direkteur."
"Deden ze dat maar..
 
Colofon
De Krach is een onafhankelijke uitgave onder redaktie van Willem van den Broek, Guus von Scheven en Peter Tolen. Rie Poorter kon meewerken dankzij de genereuze toestemming van BN&Z te Houten. PR verzorgt door Bernard Brouwer. Elke overeenkomst met bestaande mensen, teksten en instituten is volledig te danken aan het creatieve vermogen van de lezer.
De waarde van Krach-artikelen kan fluctueren. In het verleden gebleken waarheden vormen geen garantie voor de toekomst...

HET LEVOB
TOP-MANAGERSPELtm
Het Levob Manager spel
HET LEVOB
TOP-MANAGERSPELtm

De deelnemers werpen om de beurt met 2 dobbelstenen. Wie hierbij het hoogste aantal ogen gooit, mag de eerste worp doen, waarna hij zijn pion evenveel vakjes vooruit zet als hij ogen heeft gegooid.

Komt een pion op een der onderstaande nummers, dan moeten de bijbehorende bepalingen worden ogevolgd.

 

6 brug Symbool voor samenwerking. Blijft 1 beurt van het uitzicht op het troebele water genieten.
19 herberg Je bent goed op weg: eten, drinken en slapen op kosten van de zaak bezorgt je status, blijf hier maar 2 beurten slapen.
31 put Elke manager zit wel eens in de put. Laat dit echter nooit aan het werkvolk merken!! Ga 20 plaatsen vooruit.
42 doolhof Het leven is een labyrint, de omweg is hierin vaak de kortste weg. blijf lekker 3 beurten dolen!
52 nor Je hebt mensen gemanipuleerd als een goed manager, maar je bent vergeten dit asl positief nieuws te brengen. Je carière is voorbij, ga elf plaatsen vooruit.
58 dood Je hebt je doodgewerkt, fantastisch! Begin rustig een nieuw leven, maar nu steeds met één dobbelsteen werpen.

Wie met zijn pion op een gans terecht komt, dient eenzelfde aantal vakjes voor- of achteruit te gaan, afhankelijk van de richting van de neus.

Komt men op een vakje waar reeds de pion van een medespeler staat, dan kan men deze met de lellebogen 5 vakjes naar voren duwen.

Om het spel te verliezen hoeft men bij de laatste worp niet het juiste aantal ogen te gooien om nummer 63 te bereiken, gooit men teveel, dan is dit verspilde energie.

Winnaar is degene die als laatste vakje 63 bereikt.

 

Vorige Krach

Volgende Krach

 
     
Inhoud Pagina
Bladzijde 1
Bladzijde 2
Bladzijde 3
Bladzijde 4
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Thema pagina's

Krachs van 1995

Krach van 14 juni 1995
Krach van 30 juni 1995
Krach van 31 juli 1995
Krach van 30 aug.1995
Krach van 27 sept. 1995
Krach van 31 okt. 1995
Krach van 29 nov.1995

Krachs van 1996

Krach van 1 maart 1996
Krach van 29 maart 1996
Krach van 29 april 1996
Krach van 31 mei 1996 
De Ravage
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Valid HTML 4.01!