INHOUD PAGINA  
     
  
 
     
  
THEMA PAGINA'S  
     

www.vonscheven.net

De Krach van 14 juni 1995

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Redaktioneel

De Levob Beleggingspoule
'95 is een spel, even serieus als het leven.
Het leven is een spel, en elk
spel kent verliezers.
Natuurlijk zijn de grootste
verliezers de collega's die
niet meedoen.
Maar ook u, als deelnemer,
verliest. Niet alleen uw geel-
tje staat op het spel, ook uw
carière.
Loopbanen worden gemaakt
en gebroken, maar iedereen
komt vroeg of laat zijn per-
soonlijke krach tegen.

De Krach is uw troost.
Maandelijks zullen wij u
met gepaste scherts op de
hoogte houden van het wel
en wee op onze fictieve
beurs. Dat doen wij door
bijvoorbeeld het fonds van
de maand, een interview
met één van de deelnemers,
de Krach-meting en de
maandelijkse ranglijst.

Tenslotte: wij waarderen uw
deelname, zelfs als u in de
prijzen mocht vallen.
Actuele top 10

In deze eerste officiële rang-
lijst zijn nog weinig specta-
culaire ontwikkelingen te
bespeuren. De stand per 14
juni 1995:

1 Gerard van der Ende
   Fl. 10214.82
2 Afdeling Boekhouding
   Fl. 10144.97
3 Henk van Oorspronk
   Fl. 10127.31
4 Ineke Banus
   Fl. 10125.06
5 Hans Wielaart
   Fl. 10091.76
6 H.Wessels
   Fl. 10080.73
7 Marion van de Linden
   Fl. 10062.04
8 Wendy Lipholt
   Fl. 10051.06
9 Edith van Hoek
   Fl. 10051.06
10 Ron Versteeg
   Fl. 10050.27
73 Henny Versteeg
   Fl. 9685.74

De volledige, meest actuele
lijst hangt op het medede-
lingenbord op de tweede
etage in het hoofdgebouw.

 
Krach-test

Bent u een succesvol beleg-
ger, of moet u Bax-zeil ha-
len?

Vragen:

1: Vind u een duidelijke
doelstelling (missie) bij het
selekteren van aandelen
belangrijk?

2: Maakt u uw keuze in
goed overleg met uw partner?

3: Richt u zich bij uw aan-
delenkeuze volledig op de
Harm-index?

Onderstaande vragen zijn
alleen voor bezitters van een
eigen PC

4: Gebruikt u uw PC bij de
aandelenkeuze?

5:Als u van Levon een tel-
raam van de zaak krijgt,
bent u dan bereid uw PC
weg te geven?

Antwoorden op pagina 2, kolom 1

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Krach-test(2)

Juiste antwoorden:
1-nee: Wees flexibel, ook
met uw doelstelling.
2-nee: Als u het niet in uw
eentje kunt, bent u een
slappe dweil.
3-nee: Richt u liever op de
winnaar.
4-nee: Gebruik uw intuïtie
5-ja: U kunt uw PC inle-
veren bij De Krach

Punten:
1-nee: -100, 1-ja:0
2-nee: -100, 2-ja:0
3-nee:       0, 3-ja:10000
4-nee:-100,  4-ja:0
5-nee:      0,  5-ja:-100

Score:

.Minder dan 500 punten:
  U heeft dringend een tel-
  raam van de zaak nodig.
.-500 t/m -300 punten:
  U bent een aankomend
  belegger.
.-299 tot 0 punten:
  U bent een domme
  middenmoter.
.0 punten: U bent zoals
  uw score.
.Meer dan 0 punten:
 U bent niet succesvol en
 zult dit ook nooit worden.
 

Beurs Belicht

Door plotselinge nieuws-
feiten kan de koers van een
aandeel vaak in korte tijd
stijgen c.q.dalen. Het is
aan specialisten voorbehou-
den, om de impact van een
bericht op een bedrijf snel
te onderkennen. Krach laat
regelmatig een erkend be-
legger aan het woord. Deze
keer de beurt aan H. van
der Meijden.

1: Aegon(koopadvies)
Is Aegon bezig de Noorse
verzekeraar Vital over te
nemen, Aegon zelf is ook
overnamekandidaat. Zwol-
sche Algemeene heeft reeds
laten weten over een goed
gevulde oorlogskas te be-
schikken, maar ook de klei-
ne doch rijke verzekeraar
Levob toont verregaande
interesse. Levob, die on-
langs nog Helvetia aan Re-
aal moest overlaten, heeft
reeds vele aandelen Aegon
in haar bezit. De direktrice
van het levenbedrijf heeft
zelfs prive zon 50% van
haar beleggingspoule-ver-
mogen in Aegon belegd.
 
Topman van Levob, B.
Lugtigheid ontkent echter
met stelligheid alle
overnamegeruchten.

2: Ahold(verkoopadvies)
In verband met haar milieu-
vriendlijke verpakkingsbe-
leid was Ahold de favoriet
van de milieuvriendelijke-
en ethisch verantwoorde
beleggingsfondsen ASN en
ABP (het Andere Beleg-
gings Fonds). Door de
introduktie van Airmiles
(milieu-onvriendelijk vlie-
gen) en het verruimen van
de werktijden, zullen boven-
genoemde fondsen hun
reeds aanzienlijke
aandelenbelang welhaast
zeker afstoten.

Als u uzelf wilt toetsen aan
een expert geeft de Per-
soonlijke Harm Index een
aardige indicatie. Op de
ranglijst is deze index terug
te vinden onder PHI. De
PHI is uw rendement in
vergelijking met het rende-
ment van dé beleggingsex-
pert van Levob (Harm
Blaak) uitgedrukt in een
factor, waarbij Harm Blaak
op 100 is gezet.

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Een beurs gesprek

Rie Poorter (van BN&Z)
vs. Harm Blaak (Levob)

(op lokatie in een café in de
buurt van het Levobkan-
toor, na een paar inleidende
biertjes)


Harm wat is je doelstelling?
Winnen natuurlijk.(neemt
een slok bier, draait daarna
een sigaret)

Jij bent dé expert van Levob?
Jep.(neemt een paar slok-
ken bier)

Stel dat er mensen boven jou
eindigen, wat dan?

(mompelt iets over ontslag)
Ach, als we uitgekanteld
(Levob-slang voor reorgani-
seren,red.) zijn verzin ik
misschien wel een afdeling
voor beleggingsadvies, sa-
men naar Reuters kijken en
zo.

Wat is Reuters?
(zucht) Dat is een
Windowsprogramma voor
een on-line verbinding met
de beurs via de pc.


 
Dat betekent voorkennis?
Ach, als directielid heb je je
tools nietwaar? (grijnst)

Er gaan geruchten dat jij een
Beursengel hebt....

Nou, ik praat wel eens met
Bob. (trekt nerveus aan zijn
sigaret)

Ik zie twee Bobben die mee-
doen, welke bedoel je?

(gniffelt)Nee, een andere
Bob.(bestelt weer bier)

Wat is jouw beleggingskeuze?
Vijf Nederlandse aandelen-
fondsen, elk voor 20%

Het Levob Aandelenfonds
van 3x-Top-Sparen?
(kijkt verstoord, maar zwijgt)

En je tactiek, veel switchen?
Nou neu, deze fondsen heb-
ben in tweeëneehalve
maand een rendement van
ruim 15% gehaald!(lacht
nu voluit)

Wat is tenslotte je advies aan
de overige deelnemers?

Volg mij, maar wel een dag
later! (valt nu van zijn kruk
van het lachen) BIER!
BIER!

 
De krach-meting

Wat is de Krach-meting?
De Krach-meting zet groe-
pen deelnemers tegenover
elkaar. deze groepen zullen
door de redaktie gekozen
worden. Gedachtkan wor-
den aan onderscheid op het
gebied van geslacht, afde-
ling, leeftijd en zo verder.
Een eerste blik op de lijst
van deelnemers leert ons
bijvoorbeeld dat er tweemaal
zoveel mannen als vrouwen
meedoen. Is dit dezelfde
verhouding als binnen onze
personeelsbezetting? En
hoe presteren de mannen
tegenover de vrouwen?
Dat zijn vragen waarop wij
antwoorden zullen zoeken,
en met de antwoorden kun-
nen wij wellicht tot onmo-
gelijke en/of logische con-
clusies komen.
Deze conclusies kunnen
een verhelderende klap in
het gezicht van menig
ego-tripper, maar ook een
troost voor de kudde-behoe-
venden onder ons...we zul-
len zien!

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Waar halen ze 't
toch vandaan?

Slotkoersen kunt u vinden
op Teletekst:

Pag.750 (meest akt.aand):
Abn/Amro,Aegon,Ahold,
Akzo-Nobel,Elsevier,Hei-
neken,ING,Kon.Olie,
KPN,Philips,VNU,
Wolters-Kluwer,Alrenta,
Robeco,Rodamco,Roren-
to.

Pag. 751 (lokale markt):
ING-Obligatie,America,
Divirente,Emerging mar-
ket, Europe,Pacific

Pag.752 (lokale markt):
Rolinco,Telegraaf,
Unilever-aandelen

Het Pyramidefonds staat
niet vermeld op teletekst.

Overigens, in de Beleg-
gingspoule '95 worden de
openingskoersen gehanteerd.
Een switchverzoek dat voor
9:15 uur is ingeleverd,
wordt uitgevoerd tegen de
openingskoers van dezelfde
dag.
Leek of een
expert?

Zomaar een donderdag bij
Levob, Jack Meijer, zomaar
een medewerker, komt even
langs. Zomaar. Even zijn
beleggingskeuze toelichten.
Zomaar? Nee, niet zomaar
volgens Jack. De "Vorsten
onder de fondsen", de
"Crème de la crème van de
vaderlandse aandelen, fond-
sen die de status Koninklijk
ook werkelijk verdienen".
Het hart slaat over, de ogen
schieten vol bij zoveel ver-
trouwen in de oer-hollandse
aandelen. Onder de indruk
van zijn enorme kennis en
kunde hing iedereen aan
zijn lippen. er werd geld
geboden voor zjn advies,
maar dat weigerde hij.
Dat was het moment waar-
op er een luchtje aan de
zaak kwam. Hier klopte iets
niet: Een expert die gratis
advies verstrekt, dat past
niet, dat hoort niet en dat
kan niet. De zwaar teleur-
gestelde beleggers hadden
hun conclusie getrokken:
Leek op een expert....
Krach-termen

"Winnen is niets, mijn jon-
gen, winnen laat geen spo-
ren na, dat is bevrediging.
Verliezen is leven."
Cees Nooteboom. Een lied
van schijn en wezen.

"En de eerste verscheen en
zeide: Heer, uw pond heeft
tien ponden winst gemaakt.
En hij zeide tot hem:
Voortreffelijk, goede slaaf."
Lucas 19 vers 16 en 17a
De gelijkenis van de ponden.

"Ik ben in de krach van
mijn leven."
Peter tolen, redactielid.

Uitsmijter
Na introductie van de Le-
vob Beleggingspoule '95
staakten vrijdag 9 juni de
persen van het Financieel
Dagblad.....
Colofon
De Krach is een onafhankelijke uitgave onder redaktie van Willem van den Broek, Herr Von Scheven en Peter Tolen. Rie Poorter kon meewerken dankzij de genereuze toestemming van BN&Z te Houten. PR verzorgt door Bernard Brouwer. Elke overeenkomst met bestaande mensen, teksten en instituten is volledig te danken aan het creatieve vermogen van de lezer.

Dit was de eerste Krach.

Volgende krach

 
     
Inhoud Pagina
Bladzijde 1
Bladzijde 2
Bladzijde 3
Bladzijde 4
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Thema pagina's

Krachs van 1995

Krach van 14 juni 1995
Krach van 30 juni 1995
Krach van 31 juli 1995
Krach van 30 aug.1995
Krach van 27 sept. 1995
Krach van 31 okt. 1995
Krach van 29 nov.1995

Krachs van 1996

Krach van 1 maart 1996
Krach van 29 maart 1996
Krach van 29 april 1996
Krach van 31 mei 1996 
De Ravage
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Valid HTML 4.01!